Aktualności, Przedsiębiorca|

Program Zaufany Pracodawca

Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Prezydent Miasta Radomska.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie programu jest wydział Centrum
Nowoczesnych Inwestycji – Urzędu Miasta w Radomsku.

Celem Programu jest promocja pracodawców z Miasta Radomska, którzy:

 • odpowiednio wynagradzają swoich pracowników,
 • traktują ich z szacunkiem i dbają o ich dobro,
 • podnoszą kwalifikacje swoich pracowników,
 • prowadzą aktywne działania socjalnie na rzecz pracowników

Nabór do programu prowadzony jest w trybie ciągłym, nieprzerwanie w ciągu całego roku kalendarzowego.  

Uczestnikiem może być każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Radomska:

 • zatrudniający powyżej 9 pracowników
 • z czego przynajmniej 80% na podstawie umowy o pracę.
 • średnioroczne wynagrodzenie 80% pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynosić minimum 130% najniższej krajowej w roku kalendarzowym poprzedzającym zgłoszenie kandydata.

Firma powinna wykazać się innymi wyróżniającymi działaniami na rzecz pracowników takimi jak:

 • działania socjalne,
 • działania na rzecz zwiększania kompetencji pracowników,
 • inne działania na rzecz pracowników nie wynikające z obowiązku prawnego,
 • działania społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • współpraca ze szkołami, kształcenie młodocianych lub nauka zawodu

Przedsiębiorca może zostać zgłoszony przez:

 • Instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym mające przedstawicielstwa w Radomsku oraz instytucje otoczenia biznesu lokalnego.
 • Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Urząd Miasta w Radomsku, Starostwo Powiatowe w Radomsku,
 • szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły techniczne i zawodowe oraz szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcę i pracowników firmy ubiegającą się o wyróżnienie „Zaufany Pracodawca” .

Przedsiębiorca, który otrzyma tytuł Zaufany Pracodawca będzie uprawniony do :

 • bezpłatnego udziału we wszelkich szkoleniach i wydarzeniach organizowanych przez Starter Radomsko w okresie 1 roku od przyznania wyróżnienia
 • promocji poprzez jednoroczną publikację pracodawcy w mediach Miasta Radomska tj. strona www.radomsko.pl a także publikacje w mediach społecznościowych
 • publikacji jednego artykułu w prasie lokalnej, promującego Zaufanego Pracodawcę i jego działania na rzecz tworzenia i utrzymania dobrych miejsc pracy
 • nieodpłatnej organizacji szkolenia na temat wybrany przez Zaufanego Pracodawcę dla pracowników firmy przez Starter Radomsko.
 • rocznego wsparcia Zaufanego Pracodawcy w pozyskiwaniu pracowników i zwiększaniu ich kompetencji poprzez współpracę z agencjami pracy współpracującymi ze Starterem Radomsko, firmami szkoleniowymi itp

W ramach programu jego uczestnicy zostaną wyróżnieni Certyfikatem Zaufany Pracodawca.


Pliki do pobrania:


Nagrodzeni Certyfikatem Zaufany Pracodawca

Udostępnij
Close Search Window