Bez kategorii|

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego albo przez Internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Rejestracja przez Internet jest dobrą formą dla prostych spółek, zakładanych jednoosobowo, albo takich, które w umowach nie mają niestandardowych zapisów. Rejestracja przez Internet daje bowiem mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki, niż zakładanie spółki u notariusza. Przy zakładaniu spółki elektronicznie rok obrotowy będzie równy kalendarzowemu, pokrycie kapitału zakładowego będzie możliwe wyłącznie wkładami pieniężnymi, a zbycie udziałów będzie mogło zostać uregulowane jedynie na dwa sposoby,

Rejestracja przez Internet ma także korzyści:

 • wszystkie formalności związane z założeniem i rejestracją spółki z o.o. załatwisz przez Internet, bez wychodzenia z domu. System jest intuicyjny i prowadzi cię krok po kroku przez proces zawierania umowy spółki i jej rejestracji w KRS. Zapewnia też komplet standardowych dokumentów, które wypełniasz w elektronicznym formularzu.
 • unikniesz wizyty u notariusza, co poza czasem, pozwoli zaoszczędzić koszty taksy notarialnej. Niższa będzie także opłata sądowa – zamiast tradycyjnych 500 zł, zapłacisz 250 zł.
 • Korzystając z rejestracji internetowej musisz pamiętać, że wszystkie osoby podpisujące umowę spółki oraz biorące udział w jej rejestracji, muszą mieć aktywne konto w systemie S24 oraz możliwość podpisywania się elektronicznie (profil zaufany, podpis kwalifikowany).

O spółkach zarejestrowanych w ten sposób mówi się, że są założone „w trybie S24” lub „w systemie S24”.

przejdź do portalu S24

Rejestracja krok po kroku

1. Założenie konta użytkownika na portalu S24 oraz stworzenie profilu przedsiębiorstwa.

Z portalu S24 możesz korzystać po założeniu konta. Żeby się na nie zalogować, będziesz musiał każdorazowo podać swój login i hasło. Jako zalogowany użytkownik możesz tworzyć profile przedsiębiorstw, których jesteś właścicielem oraz przeglądać te, do których uprawnienia nadał ci inny, zalogowany użytkownik.

Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji spółki otrzymasz na to konto. Dodatkowo, na podany przez ciebie adres e-mail, dostaniesz powiadomienie, że na portalu czeka nowa korespondencja.  

Konto na portalu S24 musi mieć każda osoba, która będzie podpisywała wniosek o rejestrację (tj. każdy z członków zarządu wymieniony w umowie spółki, który nie jest zawieszony lub osobno w imieniu każdego z nich pełnomocnik procesowy lub pełnomocnik członka zarządu), a także wspólnicy lub osoby, które ich reprezentują, podpisując umowę spółki.

2. Rozpoczęcie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W pierwszej kolejności będziesz musiał określić nazwę swojej spółki. Następnie, po kliknięciu przycisku „zapisz” zostaniesz przeniesiony do kolejnego ekranu, w którym znajdziesz zakładki niezbędne do rejestracji spółki. Znajdziesz je po lewej stronie (m.in. Dokumenty, Wnioski, Korespondencja). Po kliknięciu w pierwszą z nich, czyli Dokumenty, pojawi się komplet standardowych dokumentów, których wypełnienie jest niezbędne w celu rejestracji spółki. Wybierasz z nich jedynie te, które są konieczne do zarejestrowania twojej spółki – będzie to na pewno umowa spółki i lista wspólników. Klikając w link otworzy się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, do którego załącznikiem jest wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym – możesz się z nim wcześniej zapoznać.

Przechodząc do wypełniania umowy, pojawi się sześć kroków, które musisz pokonać oraz na końcu zakładka podpisy. W trakcie ich wypełniania będziesz musiał podać m.in. listę wspólników spółki, listę stawających (jest to albo sam wspólnik albo jego pełnomocnik), przedmiot działalności rejestrowanej spółki (wybór odpowiedniego PKD), czy wybrać wariant zbycia udziałów przez wspólników, a także określić sposób reprezentacji spółki i jej organy. Na tym etapie określamy też wartość każdego udziału (musi wynosić co najmniej 50 zł) i ich liczbę, jaką otrzyma każdy wspólnik. Automatycznie przełoży się to na wysokość kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł). Przed podpisaniem dokumentów każdy z nich możesz jeszcze wyświetlić i sprawdzić ich poprawność.

3. Podpisanie dokumentów i wniosku

Dokumenty w trybie S24 możesz podpisać przy użyciu:

 • podpisu elektronicznego kwalifikowanego (podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych)
 • podpisu Profilem Zaufanym (aby uzyskać taką możliwość należy zarejestrować się na stronie Profilu Zaufanego).

Musisz pamiętać, że w zależności od składu organów, jakie powołasz, różnie będzie wyglądała kwestia podpisywania dokumentów. Umowę spółki podpisują wspólnicy. Mogą oni jednak zrobić to za pośrednictwem tzw. stawających, czyli osób ich reprezentujących. W tym przypadku niezbędne będzie pełnomocnictwo z wykorzystaniem stosownego wzorca. Z kolei oświadczenie o wniesieniu kapitału, listę wspólników czy wniosek o wpis do KRS podpisuje zarząd spółki. Do zarządu mogą wejść wspólnicy spółki. Wtedy podpisują oni także pozostałe dokumenty, choć już nie jako wspólnicy, a członkowie zarządu.

Podpisane dokumenty możesz pobrać i zapisać na komputerze.

W sytuacji, kiedy wniosek jest składany przez pełnomocnika procesowego, proces podpisywania dokumentów automatycznie zostanie rozszerzony o dodatkowe oświadczenia i dokumenty, które podpisuje sam pełnomocnik.

Jeśli będziesz musiał złożyć jakiś wniosek lub dokument, a system nie posiada stosownego wzorca, możesz go dołączyć jako dokument zewnętrzny w postaci plików XML czy innych podpisanych plików xades opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Sytuacja taka będzie miała miejsce np. przy rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników. Konieczne będzie wtedy złożenie dodatkowego oświadczenia obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem. System S24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia.

4. Opłacenie wniosku

Koszty związane z rejestracją także opłacisz on-line. System S24 automatycznie przeniesie cię do systemu płatności elektronicznych ePłatności, po poprawnym przejściu wcześniejszych kroków. Wtedy uaktywni się przycisk „opłać i wyślij”, w który klikasz. Pierwszym ekranem, jaki się pojawi będzie „podsumowanie zapłaty za usługę”. Sprawdzasz tu dane płatności, dane płatnika oraz dane użytkownika, a jeśli się zgadzają klikasz „dalej”. Następnie otworzy ci się zakładka „realizacja płatności”, gdzie będziesz miał do wyboru zapłatę przelewem albo kartą płatniczą/kredytową. Po kliknięciu w przycisk „zapłać” system ePłatności przechodzi, w zależności od wybranego przez ciebie sposobu płatności, na kolejne zakładki. Postępuj z zgodnie z instrukcją ePłatności.

Koszty jakie poniesiesz to:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku  w wysokości 250 zł. System S24 automatycznie wskaże ci numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, który jest właściwy dla siedziby twojej spółki.
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł płatne na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.
 • opłata manipulacyjna operatora płatności.

5. Złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym

Opłacony wniosek trafi do wybranego przez ciebie sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki, który powinien rozpatrzeć taki wniosek w terminie jednego dnia od daty wpływu.

Uwaga! Powyższy opis procesu rejestracji ma charakter skrótowy. Zanim przystąpisz do rejestracji spółki w trybie S24, zobacz dokumentację Użytkownika systemu S24

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w FAQ. Dodatkową pomoc przy rejestracji spółki w systemie S24 oferuje centrum wsparcia systemu S24

Co należy zrobić po uzyskaniu wpisu w KRS?

 • Złożyć oświadczenie zarządu o pokryciu kapitału zakładowego – zarząd spółki składa do sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru, jeżeli oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki. Oświadczenie powinno zawierać informację, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Powinni je podpisać wszyscy członkowie zarządu. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej 40 zł.
 • Zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki należy złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację PCC-3 podpisaną przez zarząd spółki. Należy także samodzielnie obliczyć wysokość podatku i dokonać jego wpłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia spółki. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłata manipulacyjna nie podlega odliczeniu). Stawka podatku PCC od umowy spółki wynosi 0,5%.
 • Uzyskać numery REGON i NIP, zgłoszenie płatnika składek do ZUS – odbywa się automatycznie na podstawie zgłoszeń złożonych przy rejestracji spółki w KRS i trwa zazwyczaj kilka dni od tego terminu. W trybie S24 ani urząd skarbowy ani urząd statystyczny nie zawiadamia o nadaniu numeru NIP lub REGON w tradycyjnej formie. Potwierdzeniem nadania numeru NIP będzie wydruk informacji z KRS, a w przypadku numeru REGON, wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej znajdującej się na stronie internetowej GUS. Ponadto otrzymasz osobne powiadomienie elektroniczne o nadaniu numerów NIP i REGON. Aby je zobaczyć, po zalogowaniu się na platformie S24 klikasz w zakładkę „Moje przedsiębiorstwo”, a następnie w przycisk „Korespondencja”.

Dane zostaną automatycznie przekazane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, GUS i ZUS także podczas wszelkich zmian dokonywanych później przez przedsiębiorstwo w KRS. Zniesiony został też obowiązek przekazywania dodatkowego odpisu umowy spółki i dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania przez spółkę z lokalu lub nieruchomości.

 • Złożyć zgłoszenie NIP-8 w terminie 21 dni. Jeśli natomiast zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, to termin ten skraca się do 7 dni, licząc od dnia w którym powstał stosunek prawny uzasadniający objęcie ubezpieczeniem (czyli np. od dnia nawiązania stosunku pracy)
 • Złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją. Powinno to zatem nastąpić zanim zaczną dostarczać towary lub świadczyć usługi.

Dodatkowe informacje

źródło: biznes.gov.pl

Udostępnij
Close Search Window