Aktualności|

Podatki i opłaty lokalne 2024

Stawki Podatku od Nieruchomości w 2024 Roku

1. Podatek od gruntów:

 • a) Działalność gospodarcza: 0,92 zł/m²
 • b) Pod wodami powierzchniowymi: 4,18 zł/ha
 • c) Pozostałe grunty: 0,34 zł/m²
 • d) Grunty niezabudowane w obszarze rewitalizacji: 3,27 zł/m²

2. Podatek od budynków lub ich części:

 • a) Mieszkalne: 0,70 zł/m²
 • b) Działalność gospodarcza do 2000 m²: 26,50 zł/m²
 • c) Działalność gospodarcza powyżej 2000 m²: 28,17 zł/m²
 • d) Obroty kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,20 zł/m²
 • e) Udzielanie świadczeń zdrowotnych: 5,33 zł/m²
 • f) Gospodarcze: 6,05 zł/m²
 • g) Garaże: 7,50 zł/m²
 • h) Pozostałe, w tym działalność pożytku publicznego: 7,64 zł/m²

3. Podatek od budowli:

 • a) Świadczenia zdrowotne: 0,2% wartości
 • b) Pozostałe budowle: 2% wartości

Szczegóły: Stawki podatków na 2024 rok


Stawki podatków w latach ubiegłych

Spis treści

Zwolnienia i Ulgi

 1. Uchwała Nr LIV/471/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 2. Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06.06.2016 r. poz. 2424),
 3. Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06.06.2016 r. poz. 2423),
 4. Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 21.03.2018 r. poz. 1445).
 5. Uchwała nr LVI/470/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Radomsko (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 19.10.2018 r. poz. 1445).

Powrót do spisu treści

Podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, związane prowadzeniem działalności gospodarczej budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Zobowiązanie podatkowew podatku od nieruchomości powstaje w przypadku osób fizycznych – z dniem doręczenia decyzji ustalającej wymiar podatku za dany rok podatkowy, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – zobowiązanie powstaje z mocy prawa.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

– informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

– deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) – osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 3. Uchwała Nr XIII/144/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 12.12.2019 r. poz. 6826; uchwała określa stawki podatku obowiązujące od 01.01.2020 roku),
 4. Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 11.12.2018 r. poz. 6560; uchwała określa stawki podatku obow. od 01.01.2019 roku),
 5. Uchwała Nr XXXI/214/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17.11.2016 r. poz. 4785;  uchwała określa stawki podatku obow. od 01.01.2017 roku),
 6. Uchwała Nr XVII/125/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5351),
 7. Uchwała Nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Radomsku w dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Radomska (opublik. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 16.11.2015 r. poz. 4366),
 8. Uchwała Nr XVII/113/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 listopada 2011 r.w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Radomska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 371, poz. 3973),
 9. Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 grudnia 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego poz. 5458),
 10. Uchwała Nr LIV/471/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
 11. Uchwała Nr XXVI/161/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06.06.2016 r. poz. 2424),
 12. Uchwała Nr XXVI/160/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 06.06.2016 r. poz. 2423),
 13. Uchwała Nr XLIX/407/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Miasta Radomsko, objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, na które poniesiono nakłady na remont elewacji (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 21.03.2018 r. poz. 1445),
 14. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104).

Powrót do spisu treści

Podatek rolny

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów,
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. w niektórych przypadkach – posiadacz gruntów, gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących rent strukturalnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowypowstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie.

Wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

– informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

– deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych).

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) – osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Stawki podatku rolnego

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu – równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha

obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 3. Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w spawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458).
 4. Uchwała Nr LIX/498/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na terenie miasta Radomska.
 5. Uchwała Nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na terenie miasta Radomska.
 6. Uchwała Nr XXXII/222/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 rok na terenie miasta Radomsko (opublik. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 02.12.2016 r. poz. 5214).
 7. Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok na terenie miasta Radomsko.
 8. Uchwała Nr LVIII/483/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na terenie miasta Radomsko.
 9. Uchwała Nr XIII/145/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok na terenie miasta Radomsko (opublik. w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 12.12.2019 r. poz. 6827).
 10. Uchwała Nr XXIX/221/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 342, poz. 2947).
 11. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Powrót do spisu treści

Podatek leśny

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami lasów,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów,
 3. użytkownikami wieczystymi lasów,
 4. w niektórych przypadkach – posiadacz lasów, gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a w sytuacji, gdy las pozostaje w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz gdy wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wówczas obowiązek podatkowy ciąży na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Lasem – są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

– informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby fizyczne),

– deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) – osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji i deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w tym podatku, zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy.

Stawki podatku leśnego

 • od 1 ha – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

– osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

– osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące – do 15 dnia każdego miesiąca.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 3.  Uchwała Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5458),
 4. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Powrót do spisu treści

Podatek od środków transportowych

Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od 2008 roku są:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (do końca 2008 roku – o dmc od 3,5 tony),
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został nabyty. Powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, w wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych na wzorze określonym przez Ministra Finansów.

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów – dolne granice stawek podatku).

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku podatkowego.

Podstawowe akty prawne:

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436),
 4. Uchwała Nr XVI/116/15  Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4368).

Powrót do spisu treści

Opłata targowa

Podatnikami opłaty targowej są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dokonujące sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłata targowa pobierana jest niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Od opłaty targowej zwolnione są osoby i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Pobierana jest codziennie przez inkasentów, w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

Szczegółowe zasady ustalania i poboru oraz wysokość opłaty targowej określa rada gminy w drodze uchwały.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 3. Uchwała Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3435).
 4. Uchwała Nr XXXI/215/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej (opublik.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 17.11.2016 r. poz. 4786),
 5. Uchwała Nr XLIX/406/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.

INFORMACJA w sprawie opłaty targowej

Pobierz załącznik: INFORMACJA w sprawie opłaty targowej _028_005_451368

Powrót do spisu treści

Opłata skarbowa

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii – obowiązek podatkowy ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Przedmiotem opłaty skarbowej jest:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

– dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

– wydanie zaświadczenia na wniosek,

– wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

 • od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,
 • od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie.

Stawki opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz stawki opłaty skarbowej określa załącznik do ustawy.

Terminy i sposób zapłaty opłaty skarbowej

 • opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku podatkowego,
 • zapłaty opłaty skarbowej gotówką lub bezgotówkowo,
 • rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Opłatę można uiszczać na konto Urzędu Miasta Radomska – Nr 49 1560 0013 2039 6334 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. lub u inkasentów opłaty skarbowej, którymi są:

 • Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. L. Czarnego 22
 • Pani Jolanta Stępień – Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330 ze zm.),
 4. Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 86, poz. 739),
 5. Uchwała Nr VIII/22/15 Rady Miejskiej w Radomsku zmieniająca uchwałę Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Powrót do spisu treści

Udostępnij
Close Search Window