Deklaracja dostępności strony www.biznes.radomsko.pl

Zawartość deklaracji dostępności 

Urząd Miasta Radomsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biznes.radomsko.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-14-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-25.03
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-25-03
 • Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu: 2022-28-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona  www.biznes.radomsko.pl została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Strona www.biznes.radomsko.pl jest stroną informacyjną zawiera zbiór informacji związanych z przedsiębiorczością, zarówno lokalną jak i krajową. Informuje o bieżących działaniach Centrum Nowoczesnych Inwestycji oraz Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter Radomsko. Zawiera niezbędne informacje o terenach inwestycyjnych oraz ulgach 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł (strony rządowe),  co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść
 • większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych na platformie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami 
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Radomska i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • filmy publikowane na stronie pochodzą z zewnętrznych źródeł, mogą nie posiadać napisów dla osób głuchych oraz opisu tekstowego.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

 • stosowanie semantycznego HTML,
 • hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,
 • nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

Przed budynkiem od strony ul. Tysiąclecia znajdują się prawidłowo oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Tysiąclecia. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Od strony Sądu Rejonowego w szczycie budynku Urzędu Miasta znajduje się drugie wejście oraz bezpośredni dostęp do windy z poziomu chodnika. W Urzędzie Miasta Radomska możliwa jest w każdym momencie obsługa zainteresowanej osoby na parterze budynku (naprzeciw recepcji). Właściwie merytoryczny pracownik schodzi wówczas do interesanta na parter budynku i tam pomaga w załatwieniu sprawy. Centrum Nowoczesnych Inwestycji (jedna z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Radomska) znajduje się w budynku usytuowanym za budynkiem Urzędu Miasta dostępnym bezpośrednio z poziomu chodnika. Jednakże tylko zewnętrzne drzwi spełniają kryteria, dzięki którym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się do środka. Pozostałe drzwi wewnątrz budynku są za wąskie. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obsługa interesanta jest możliwa na parterze budynku Urzędu Miasta). Centrum Nowoczesnych Inwestycji prowadzi również Starter Radomsko (inkubator przedsiębiorczości) przy ul. Narutowicza 59. Starter położony jest na parterze budynku, do drzwi wejściowych prowadzi podjazd. Łazienka przystosowana jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak oznakowanego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie Startera Radomsko możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Wśród pracowników Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego 1 osoba potrafi porozumiewać się językiem migowym. Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia. Do budynku Urzędu Miasta Radomka może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów. Budynek Urzędu Miasta jest wyposażony w windę. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Wejście główne Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się od strony Klasztoru przy parkingu. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na I piętrze budynku. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest wydzieloną częścią tego samego budynku, w którym mieści się Muzeum Regionalne w Radomsku (również adres ul. Narutowicza 1). Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego jest jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajdują się schody na I piętro oraz winda dostępna z zewnątrz. W celu jej użycia należy nacisnąć przycisk przyzywający (domofon z dwoma przyciskami – jeden dla Urzędu Stanu Cywilnego, drugi – dla Muzeum Regionalnego) obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, znajdujący się przy bramie, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnościami. Na piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie windy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku znajdujący się w budynku przy ul. Reymonta 51

Przed budynkiem Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże 2 takie miejsca znajdują się na końcu parkingu znajdującego przy Wydziale. Takie położenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami miało na celu skrócenie drogi dostępu do budynku i stacji PKP (znajdującej się w bardzo bliskim sąsiedztwie Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku). Od miejsc parkingowych do szczytu schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód. Wejście główne Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku znajduje się od strony ul. Reymonta i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się przycisk przywołujący obsługę. Na parterze znajduje się toaleta nie przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

 • Michał Wróblewski
 • e-mail: michal.wroblewski@radomsko.pl
 • Telefon: +44 685  44 84

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Close Search Window