Aktualności, Covid 19|

Strona tarczaradomsko.pl powstała w ramach partnerstwa lokalnego zawartego między Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku, Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. 

Ta strona przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy odczuwają problemy związane z epidemią i idącym za tym ograniczeniem działalności.
Tzw. „Tarcza antykryzysowa” to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronią pracowników przed utratą pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY 
W RADOMSKU

W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ REALIZUJE:

Niskooprocentowana pożyczka nabór wniosków od 2 do 16 kwietnia 2020 roku CZYTAJ WIĘCEJ


Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, z możliwością umorzenia


I. Przeznaczenie: wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Na co mogę przeznaczyć pożyczkę?
Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

Czy będę musiał/musiała te wydatki jakoś udokumentować?
Nie, podstawą będzie oświadczenie składane z wnioskiem.

II. Kwota pożyczki i okres spłaty: do kwoty 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku:

– udzielana będzie jednorazowo,
– spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
– z możliwością umorzenia – pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem,
że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

O jaką kwotę mogę wnioskować? Od czego to zależy?
Zgodnie z potrzebami przedsiębiorcy, maksymalnie o 5 tys. zł.
Jaki jest całkowity koszt tej pożyczki? (opłata prolongacyjna, prowizja, stawka bazowa, itp).
Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (będzie to 0,05 x stopa redyskonta weksli na dzień podpisania umowy). Jest to jedyny koszt tej pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?
Rada Ministrów będzie mogła, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki (ogólnie, nie dla danej osoby), ponad przewidziane 12 miesięcy.

Czy pożyczka może być umorzona?
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia. (patrz: punkt IV).

Jak będą wyglądały spłaty?
Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji zgodnie z harmonogramem przekazanym przez powiatowy urząd pracy.

III. Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.

Kiedy mogę skorzystać z pożyczki?
Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i który spełnia warunki z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki;
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Czy jest wymagany jakiś minimalny okres prowadzenia działalności?
Nie, nie ma. Warunkiem możliwości ubiegania się o pożyczkę, jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

Czy trzeba wykazać jaki spadek działalności lub utratę dochodów?
Nie, nie trzeba.

Czy mogę też korzystać z innych świadczeń w ramach tarczy antykryzysowej?
Tak.

IV. Umorzenie pożyczki: pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Kiedy mogę zawnioskować o umorzenie i jak mam to zrobić?
Wniosek o umorzenie pożyczki złożyć należy w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy w wersji papierowej lub poprzez platformę Praca.gov.pl.

Jak będę wykazywać utrzymanie zatrudnienia?
Poprzez oświadczenie, które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie jest załącznikiem do umowy.

Co będzie jeśli nie spłacę pożyczki?
W przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, naliczone będą odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

Co będzie, jeśli moja firma mimo wszystko upadnie i nie będę miał z czego spłacić pożyczki?
Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki – roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.
Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do pożyczki, np. w postaci obowiązku jej natychmiastowego zwrotu w całości.

V. Jak się ubiegać o pożyczkę: wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Kiedy będzie ogłoszony nabór?
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku wnioski będzie można składać od 2 do 16 kwietnia 2020 roku.

Jak szybko otrzymam środki?
Po uzyskaniu decyzji kwota zostanie przelana jednorazowo (tj. cała od razu) na podany numer konta, w ciągu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Co musze zrobić, żeby złożyć wniosek?
Wniosek trzeba złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę Praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w Praca.gov.pl.
Formularz Wniosku o udzielenie pożyczki dostępny jest:
• na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku – https://radomsko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
• na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza oraz
• poprzez platformę praca.gov.pl za pomocą, której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?fbclid=IwAR1rYhdEKfZlZdxuaqvKs1W-DOLbyO_fPXQuoBtrzHoAilhnrEyRhteMQ#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA)

Czy są jakieś załączniki? Jakieś zaświadczenia?
W sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik, załącznikiem będzie kopia pełnomocnictwa.

Czy są konsekwencje za składanie fałszywych oświadczeń we wniosku o pożyczkę z Funduszu Pracy i wniosku o umorzenie pożyczki?
Oświadczenia składane we wnioskach, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak sprawdzę status wniosku?
Poprzez kontakt z powiatowym urzędem pracy lub na Praca.gov.pl – jeżeli wniosek został złożony z wykorzystaniem platformy. Praca.gov.pl generuje dla wnioskodawcy w sposób automatyczny UPP (Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia), potwierdzające wniesienie wniosku elektronicznego do urzędu.

 Jaki jest proces informowania o moim wniosku?
W przypadku wniosków wniesionych elektronicznie pisma w sprawie wnioskodawca otrzyma na konto w Praca.gov.pl. Informację o fakcie otrzymania korespondencji zwrotnej z urzędu wnioskodawca otrzyma również na adres e-mail. W przypadku wniosków złożonych w formie papierowej – w formie uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy.

Załączniki:

1. Zasady ubiegania się o pożyczkę
2. Wniosek o pożyczkę
3. Wzór umowy pożyczki
4. Wniosek o umorzenie pożyczki

źródło: tarczaradomsko.pl

Udostępnij
Close Search Window