Aktualności|

Odpady w 2020 r. – rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów
i sprawozdań o wytworzonych odpadach.

Co to jest BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wspiera uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i zwiększenie poziomu ich recyklingu.

Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości
w styczniu 2020 pozwoli na kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni jej użytkownikom w pełni elektroniczną realizację obowiązków związanych z posiadaniem odpadów.

Pierwszym elementem BDO jest Rejestr BDO, czyli lista wszystkich podmiotów, na które ustawa o odpadach nakłada obowiązek rejestracji. Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Kto będzie korzystał z BDO

Użytkownikami BDO, a jednocześnie podmiotami, które mają obowiązek posiadania wpisu do Rejestru BDO oraz, od 1 stycznia 2020 r., prowadzenia w nim ewidencji
i sprawozdawczości odpadów są posiadacze odpadów
, czyli: 

 • wytwórcy odpadów 
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. 

Wytwórca odpadów to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Rejestr BDO na terenie województw prowadzą marszałkowie, którzy umieszczają w nim podmioty z urzędu lub na wniosek.

Z urzędu do Rejestru BDO wpisywani są: 

 • posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane,
 • posiadacze odpadów, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • posiadacze odpadów, którzy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • podmioty, które uzyskały decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • podmioty, które uzyskały koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie,
 • podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na wniosek wpisywani są m.in.:

 • prowadzący punkty zbierania pojazdów, 
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową.

Pełna lista podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Możesz też sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

Inny sposób rejestracji w BDO od stycznia 2020 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady rejestracji w Rejestrze BDO. Papierowe wnioski składane do urzędów marszałkowskich zastąpi rejestracja elektroniczna, przy użyciu formularza elektronicznego, za pośrednictwem strony internetowej www.bdo.mos.gov.pl.

W przypadku podmiotów wpisywanych na wniosek, w trakcie rejestracji trzeba będzie podać adres e-mail, na który marszałek województwa prześle informację o aktywacji konta przedsiębiorcy w Rejestrze BDO.

Zobacz: Wpis do rejestru BDO (podmioty wprowadzające produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujące odpadami)  

Zobacz: Wpis do rejestru BDO (sklepy i hurtownie, które podlegają opłacie recyklingowej za torebki foliowe) 

Papierowe wnioski będą mogli składać jedynie przedsiębiorcy zagraniczni działający
w Polsce.

Także elektronicznie trzeba będzie składać wnioski o zmianę danych w Rejestrze BDO czy wykreślenie z niego, w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności. Nie zmieniają się terminy na zmianę danych – 30 dni od dnia w którym zaszła zmiana i na złożenie wniosku o wykreślenie –  14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności.

Pamiętaj: do 31 grudnia 2019 wniosek w wpis do Rejestru BDO możesz złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

Inny sposób prowadzenia ewidencji odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. poprzez konto w Rejestrze BDO, będzie prowadzona ewidencja odpadów. Dokumentacja elektroniczna zastąpi karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych czy karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pamiętaj: Firmy, które nie będą wpisane do Rejestru BDO, nie będą mogły po 1 stycznia 2020 r.  przekazywać wytworzonych odpadów firmom je zbierającym, ponieważ nie będą miały możliwości wystawienia niezbędnych dokumentów.

Przedsiębiorca będzie musiał również na bieżąco wpisywać informacje o wytworzonych i przekazanych odpadach.

Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązany jest każdy posiadacz odpadów.

Więcej informacji na temat działania modułu sprawozdawczości można znaleźć na stronie internetowej BDO, w tym także w filmie szkoleniowym z modułu ewidencji odpadów.

Inny sposób przygotowania sprawozdań

Zgodnie z przepisami sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzać musi każdy wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Dotychczas sprawozdania były wprowadzane do BDO przez wypełnienie elektronicznego formularza za pośrednictwem indywidualnego konta w Rejestrze BDO.

Od 1 stycznia 2020 będzie się je w całości sporządzało w systemie elektronicznym. Zakres danych podawanych w sprawozdaniu będzie różny dla różnych kategorii posiadaczy odpadów.

Sankcje

Sankcje za niestosowanie przepisów ustawy w zakresie BDO dzielą się na dwie kategorie. Są to grzywny lub areszt wymierzane przez sądy oraz administracyjne kary pieniężne nakładane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • nie złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 • nie złożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd waha się od 100 zł do ponad 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego, nadawanego przy okazji rejestracji w Rejestrze BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Administracyjna kara pieniężna wynosi od 5000 zł do 1 mln zł.

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie przechowywał przez określony czas, nie udostępniał lub nie przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa, a także kto
w trakcie transportu odpadów i odpadów komunalnych nie będzie posiadał potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Terminy – podsumowanie

W przypadku podmiotów wpisywanych do Rejestru BDO na wniosek, ogólną zasadą jest, że mogą one prowadzić działalność dopiero po uzyskaniu wpisu.

Pamiętaj: Marszałek województwa na wpisanie do Rejestru BDO ma 30 dni od momentu otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Od tej ogólnej zasady jest jeden wyjątek. Jeśli prowadzisz już sklep lub hurtownię
i udostępniasz klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej,
masz obowiązek złożenia wniosku o wpis do 31 grudnia 2019 roku
. Nie musisz jednak czekać na uzyskanie wpisu – możesz bez przeszkód udostępniać torebki foliowe
w swoim sklepie lub hurtowni, podczas gdy marszałek będzie zajmował się twoim wnioskiem. 

W przypadku właścicieli nowych sklepów lub hurtowni, którzy będą składali wniosek
o wpis do Rejestru BDO w 2020 r. zasada ogólna obowiązuje. W tym przypadku oznacza ona, że do czasu uzyskania wpisu właściciele sklepów lub hurtowni nie powinni udostępniać klientom torebek foliowych.  

Udostępnij
Close Search Window