Aktualności|

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2022 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że nabór wniosków o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców prowadzony będzie w terminie od 25 do 29 kwietnia 2022 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

 1. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2022 r. środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być wydatkowane zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Ministra właściwego ds. pracy:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek
  pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej
  sytuacji rynkowej;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie
  związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub
  województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin
  wielodzietnych;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej,
  Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
  Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników
  zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
  wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez
  MRiPS;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych
  technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz
  podnoszenie kompetencji cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą m in. następujące kryteria:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok,
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art.109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r. poz. 690).

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w 2022 r. oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2
w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 44 683 73 55-58 wew. 42.

Konsultacje dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków z KFS, dotyczące złożenia wniosku, odbywać się będą w siedzibie Urzędu (ul. Tysiąclecia 2, pokój 19) w następujących terminach:

 • 14.04.2022 r.
 • 19 i 20.04.2022 r.
 • 25 i 26.04.2022 r.

w godzinach pracy Urzędu (istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na określoną godzinę pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wewn. 42).

źródło: PUP RADOMSKO

Udostępnij
Close Search Window